به نام الله

شروع میکنیم

اول شعبان

و من

یه آدم که دوست دارم منو از رو کار هام بشناسند

پس یا علی