به نام الله

امام رضا

سلام

حرف یه کلاغ سیاه(خودم رو می گویم) با خودش:

آهسته گفت من که کبوتر نمی شوم

اما دلم به دیدن گلدسته خوش است

التماس دعا

عید هم مبارک