به نام الله


تقدیم به تمامی کسانیکه به عه

مرگ بر اسارییل فا

دی که با امامشان بستند پاینده اند

#مرگ_بر_اسرائیل

#الموت_للسرائیل

#down_with_israei

خواهشا اینقدر پخش کنید تا به دست یه اسرائیلی برسه

همه با هم جمعه هستیم

یا علی


مرگ بر اسراییل انگلیسیمرگ بر اسراییل عربی